ประวัติ

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่   เดิมใช้ชื่อว่า  " ศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ"   ตั้งขึ้นเมื่อปี   พ.ศ. 2510  ขึ้นในสังกัดกองบริรักษ์ที่ดิน   กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2521  ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น  " ศูนย์พัฒนาที่ดินเชียงใหม่"   และเมื่อปี พ.ศ. 2528  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2527 มีผลบังคับใช้   จึงทำให้ศูนย์พัฒนาที่ดินทั่วประเทศเปลี่ยนมาเป็นสถานีพัฒนาที่ดิน   และสังกัดขึ้นกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   เดิมได้ใช้อาคารที่ทำการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ต่อมาได้มีการสร้างอาคารฝึกอบรมของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ขึ้น จึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ   อาคารฝึกอบรมของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  ต่อมาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่   จึงได้ย้ายมาอยู่อาคารที่ทำการใหม่จนถึงปัจจุบัน

ภารกิจหลัก
มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน การทำรูปแบบแปลงสาธิต การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร อบรมหมอดินอาสาและ ส่งเสริมเผยแพร่
่ด้านการพัฒนาที่ดินแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ระบบปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ดินและน้ำ
(วิธีกล/วิธีพืช) บนพื้นที่ลาดชัน การปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน การปรับปรุงบำรุงดิน โดยพืชตระกูลถั่วและอื่นๆ พื้นที่รับผิดชอบของ
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ มีจำนวน 22 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ 12,566,900 ไร่ หรือ 20,107.057 ตร.กม
ภารกิจรอง
งานพิเศษโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
•บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผน จัดการทรัพยากรดินและดินที่มีปัญหาเฉพาะ เช่นปัญหาดินชะล้างพังทลาย ปัญหาดินเสื่อมโทรม ดินเป็นกรด
•บริการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ ก่อสร้างทางลำเลียงในไร่นา ก่อสร้างคูรับน้ำขอบเขา ก่อสร้างบ่อดักตะกอนดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยวิธีกลและวิธีพืช
•ให้บริการเก็บรวบรวมตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์
•ให้บริการ ณ จุดเดียว เช่น ให้คำแนะนำ แจกเอกสาร สนับสนุนปัจจัยการผลิต
•ให้บริการร่วมตรวจพิสูจน์ที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร
•ให้บริการจัดทำแหล่งน้ำ เช่น บ่อน้ำในไร่นา ฝาย ฯลฯ
•ให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้โดยการเป็นวิทยากรแก่เกษตรกรและหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
ร่วมพัฒนารักษาผืนแผ่นดิน ทั่วทุกถิ่นสมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต มีประสิทธิภาพใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
• การบริการ สาธิต ส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
• สาธิต ส่งเสริม และขยายผลให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน
• ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิต และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ
•สนับสนุน ปัจจัยการผลิตการเกษตร จัดทำจุดเรียนรู้งานพัฒนา ที่ดินประจำตำบล โดยมีศูนย์บริการงานพัฒนา ที่ดินประจำตำบล เป็นศูนย์กลางการประสานงาน
เพื่อให้ขยายผลอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง
ปรัชญาการดำเนินงาน
"การพัฒนาที่ดิน เป็นรากฐานของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน"